Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

Ongewenste Omgangsvormen (of Ongewenst Gedrag)

Onder Ongewenste Omgangsvormen wordt o.a. verstaan pesten, discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie en verbaal of fysiek geweld. De laatste jaren heeft het omgaan met verschillende vormen van Ongewenste Omgangsvormen (of Ongewenst Gedrag) steeds meer aandacht gekregen. Denk bijvoorbeeld aan de #MeToo discussie, het pesten op school, gedrag van trainers binnen de sport of intimiderend gedrag van leidinggevenden naar medewerkers.

Belangrijke aspecten hierbij zijn dat eigenlijk overal waar mensen samenkomen en waar een risico bestaat op Ongewenst Gedrag er een beleid zou moeten zijn. Dit beleid moet zijn gericht op het voorkomen van dergelijk gedrag en ook begeleiding bieden voor mensen die toch last hebben hiervan.

Als vertrouwenspersoon kan ik ondersteuning geven op zowel het terrein van het definiëren en implementeren van dit beleid en opvang en begeleiding geven aan mensen die hier behoefte aan hebben.

Definiëren van het beleid op dit gebied gebeurt vaak in samenspraak met directie en personeelszaken en wordt vervolgens uitgerold in de organisatie.

De opvang en begeleiding van mensen die last hebben van Ongewenst Gedrag is in mijn ogen de belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon. Dit gebeurt altijd op basis van volledige vertrouwelijkheid met degene die zijn of haar verhaal komt doen. We noemen die persoon “de melder”. Met de melder kan ik onderzoeken wat er precies aan de hand is en vervolgens wat de opties zijn om te zorgen dat de situatie voor de melder verbetert. De melder heeft daarbij altijd de regie in handen, d.w.z. dat zij of hij bepaalt wat er daadwerkelijk gebeurt. Als vertrouwenspersoon kan ik opties benoemen en voor-en nadelen bespreken, de keuze is vervolgens aan de melder. Contact tussen melder en vertrouwenspersoon kan kort zijn, 1 of 2 gesprekken, maar kan soms ook langdurig zijn, bijvoorbeeld als een situatie leidt tot het indienen van een formele klacht met daarbij horend onderzoek door een klachtencommissie.

Integriteit

De vertrouwenspersoon Integriteit kan fungeren als een vertrouwelijke contactpersoon waarmee een melder in gesprek kan gaan vóórdat er eventueel een formele melding gemaakt wordt bij een Integriteits-functionaris of het Huis voor Klokkenluiders (HvK).

Melder kan met de vertrouwenspersoon in gesprek gaan en met hem het eventuele vervolg bespreken. Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Dit geeft een veilige en laagdrempelige mogelijkheid om van gedachten te wisselen. De vertrouwenspersoon kan aangegeven wat de mogelijke vervolgstappen zijn met de voor- en nadelen. De melder kan vervolgens een weloverwogen keuze maken of en hoe zij of hij de melding wil doorzetten. De vertrouwenspersoon zal de keuze van de melder altijd respecteren en daarnaar handelen.

Eén van de mogelijkheden is bijvoorbeeld dat de vertrouwenspersoon namens de melder de organisatie informeert. Hierdoor blijft de anonimiteit van de melder gewaarborgd.

Een ander mogelijkheid is het doen van een formele melding bij een benoemde integriteits-functionaris of het HvK. Zo’n melding leidt automatisch tot een formeel onderzoek, waarbij de identiteit van de melder openbaar gemaakt wordt.